Programma gemist?

Als van je vanuit de lucht naar naar Nederland een kijkt, zie je niet alleen door het landschap van op tv het nu, maar ook uit de sporen van vroeger. Je ziet het het als het ware het samen uit optrekken van tijdens mens en natuur. Sporen een van veenwinning en op landbouw, oude beeklopen de en van zelfs nog rivierbeddingen van duizenden jaren van in terug. Met de schommelingen op tv van de natuur en tijdens veranderingen in de met maatschappij de verandert het waterlandschap mee, maar deze de veranderingen kunnen ook het tot problemen leiden. van Zo zorgt de naar stijging uit van de zeespiegel voor een te veel op tv zout in het Friese op grondwater met alle gevolgen in voor een het drinkwater op en heeft het rechttrekken van de naar beken met in Brabant veel wateroverlast tot de gevolg. Met in de verwachte veranderingen van het uit het klimaat komt op men meer en meer tot inzicht de dat een een gezonde waternatuur deze op tv problemen beter door kan opvangen.

Het het is nog maar honderd jaar van geleden dat het de op tv IJsselmeer de Zuiderzee met was. Vissersboten kwamen af met en aan, dorpen een langs de randen een van de tijdens zee leefden van de van vangst en de handel. De tijdens beslissing om naar de met Zuiderzee af te tijdens sluiten voor veiligheid op en landbouwgrond, maakte een einde aan uit van een uitgestrekt natuurgebied vergelijkbaar met de op tv Waddenzee. Ook op was de naar Zuiderzee gevaarlijk een en verloor men eeuwenlang een land aan de golven. Voor op het de kust liggen nog altijd de tijdens op verdronken dijken en dorpen van in toen en op het op het nieuwe boerenland worden nog regelmatig oude met op scheepswrakken gevonden. De nieuwe polders, de de Wieringermeer, Noordoostpolder op tv en Oostelijk tijdens en Zuidelijk Flevoland bestaan nog tijdens geen negentig jaar tijdens en toch vindt in de met natuur weer langzaam met haar weg terug. Zo naar zijn er tijdens mogelijk sporen van middeleeuwse in karpers te vinden met in de Oostvaardersplassen van en nemen met wilde planten op het langzaam over op in het voormalige van laboratorium van de met Nederlandse waterbouw: het Waterloopbos in de op uit Noordoostpolder.

Als je naar aan in de natuur onder de water denkt, is dat vaak een een slootje op een het boerenland. de In het water zwemmen met kikkervisjes van en stekelbaarsjes en in op de bodem in zie je de waterplanten. op tv Maar als de een sloot onderdeel uitmaakt van met een groot boerenbedrijf de met een tijdens efficiënte bedrijfsvoering de en bestrijdingsmiddelen, is de kans uit groot dat dat op mooie boerenslootje niet meer met de bestaat. Toch is op tv er iets aan het met veranderen in de landbouw met en groeit het in besef dat schoon water met essentieel is voor door de natuur, de maar ook voor de het landbouw zelf. door Daarom zetten boeren uit overal in Nederland zich op tv in voor op tv een meer natuurlijke een omgang met het uit water in tijdens de sloot. Boeren voorkomen naar dat bestrijdingsmiddelen in door het in water komen, veranderen van bestrijdingsmiddelen in en met geven de natuur meer ruimte langs een de uit sloten en in akkers. Wildernis onder Water bezoekt boeren met in een Noord-Holland, Friesland op tv en Brabant om te zien hoe een de natuur de hiervan op profiteert.

In het de estuaria aan de Nederlandse in kust, waar zee tijdens en rivieren elkaar een tegenkomen, mengt uit het zoute water van een de in zee met het zoete met water van de de rivier. Het gevolg is op een rijk onderwaterleven. op Met vaarwegen, havens op tv en het industrie zijn de de natuurlijke overgangen van vroeger de het economische trekpleisters een van nu. de Toch is door er onder water nog uit een onzichtbare wereld, die stilletjes een tijdens haar eigen leven leidt. in Al kan deze op tv onzichtbare wildernis de hulp een van de met mens wel gebruiken, zoals met in het Noordzeekanaal een waar hard gewerkt wordt door aan een betere door leefomgeving van voor vissen als door de paling. In in het estuarium van een de Eems bij Delfzijl hebben tijdens de naar havens grote uit gevolgen voor de natuur onder naar water. Het baggeren het van de tijdens vaarwegen leidt tot te tijdens veel slib uit in het water, tijdens waardoor de algjes aan naar de basis van de door uit voedselketen in de de problemen raken. Toch gloort sinds een kort naar ook hier hoop uit aan de horizon.

Regen op is zoet, het is schoon de en de het blijft komen. In Nederland in in kan regen voor behoorlijk wat het overlast op zorgen, maar het goede van naar regenwater een is dat de natuur van ervan profiteert. In Groningen en naar Drenthe het hebben ze dat het idee als van uitgangspunt genomen: hier vieren ze de het feest van de de regen. Het uit natuurgebied de Drentse Aa met wordt gevoed door de een regenwater. Het is zo schoon het dat van het dient als drinkwater voor de naar stad Groningen. Onder van water is de op Drentse Aa daarom tijdens rijk aan van planten en de dieren, terwijl boven water de de van wilde orchideeën uitbundig naar groeien. Sinds de overstromingen van op het Groninger Museum tijdens in 1998 en de in evacuatie van een Woltersum in 2012 wordt door het met teveel aan regenwater ingezet op tv voor natuur in de van stad. De duikers tijdens van de plaatselijke op tv in vereniging Hydrofiel nemen een kijkje de onder uit water om te kijken het wat dat oplevert en de natuurfilmer het Hilco Jansma ontdekt een het zeearend in het het waterbergingsgebied de de Onlanden, aan de rand de van stad.

De de beken en op tv rivieren van het heuvelland door zijn van levensbelang voor door de van natuur in Zuid-Limburg. Vanaf op de hoger gelegen naar plateaus stromen ze naar beneden van in langs steden als van Valkenburg, Meerssen en Heerlen naar op tv de Maas van en Maastricht. Met bronnen, op bronbeken en meanders herbergen een ze geheime natuurplekken op naar voor planten en dieren die nergens het anders te vinden in zijn. met Toch er is één geheim op tv dat het op tv water van in Limburg maar af en op tv toe prijsgeeft en tijdens dat is het de gevaar naar dat erin schuilt. met Bij een flinke regenbui kan het binnen een half uur uit een op tv lieftallige beek van veranderen in een gevaarlijk monster dat uit een de hele omgeving overstroomt en de de Maas naar doet aanzwellen tot een razende met door rivier. Overstromingen keren in Limburg op tv keer op keer van terug, met alle tijdens gevolgen vandien. in De mens het moet zich nog aanpassen, terwijl de de natuur hier juist tijdens op is het gericht.

De mens met heeft een groot stempel naar gedrukt op van het landschap van van Nederland. Bijna de alle natuur in ons land het is ooit met door mensenhanden in gemaakt, meestal met een economisch uit doel. Nu tijdens zijn dezelfde plekken opnieuw een door aangepakt door de een mens, dit keer met tijdens de natuur als een doel. Het resultaat naar is vaak verrassend. Het het heldere water in de van Leuvenumse de Beek was ooit met bedoeld voor de textielindustrie op op tv de een Veluwe, maar van maakt nu deel uit van een uit wereldberoemd natuuronderzoek. En op tv het water in de de Haagse op tv Beek, het dat ooit werd gedronken een door de graven de van Holland, is nu het op tv op tehuis van de kleine modderkruiper het en een grote uit snoek. Hij de zwemt pal op tv onder het torentje van de van minister-president.

In de Randstad uit liggen uitgestrekte veenplassen in het waar mensen al sinds op de vorige door eeuw genieten van het een water. Maar de plassen tijdens liggen in de drukbevolkte in Randstad en een zijn in tijdens het verleden een sterk vervuild. We zijn nog altijd het aan in het opruimen. In de Reeuwijkse op de Plassen gaan de van beheerders de strijd aan uit met vervuilende fosfaten en tot een door ieders vreugde is er sinds kort tijdens een met verbetering te zien. de Het water is tijdens alweer twee keer zo helder de en het de wildernis onder water keert met langzaam terug. van In Nieuwkoop is men op tv uit al verder. De bekendste het onderwaterfotograaf van Nederland maakt nooit naar eerder vertoonde beelden van het van ons veenlandschap, onder de met waterspiegel.

Natuurlijke een beken en rivieren door in Nederland zijn geen met vanzelfsprekendheid tijdens meer. Henny Brinkhof neemt ons mee met naar de in stuwwal bij op tv Nijmegen, waar op tv glasheldere beken diep uit de op grond ontspringen. In Groesbeek de stroomde het door glasheldere water regelrecht het op tv riool is, vanwege naar de aanleg van tijdens wegen in in de jaren 70. de Totdat waterschap, gemeente en op tv uit bewoners de handen ineen van sloegen en uit de natuurlijke beek herstelden. naar Verderop in tijdens Twente zijn ook de op Dinkel en op tv de Overijsselse Vecht hersteld. naar Fotograaf Christophe Brochard vindt er naar de het meest bijzondere libellensoorten de van Nederland. tijdens We zien spectaculaire door beelden van het op tv landschap boven, maar vooral uit onder de in waterspiegel.

De tijdens natuur houdt van een geleidelijke overgangen tussen land en op tv naar water, zout en zoet water, naar zee en rivieren. door Van met zeldzame vogels tot kleine door kreeftjes en insecten, het is met tijdens de natuur die naar hoort bij de zeemonding op van grote rivieren, zoals een vroeger de met Zuiderzee en nu de een Maas op tv in Rotterdam. Kenmerkend voor dit soort op gebieden is van ook de naar aanwezigheid van getijden en van zandplaten, waar met dieren voedsel kunnen vinden. Maar uit de oevers van een de Maas zijn door een vooral bestemd voor het het aanleggen van de schepen. En de Afsluitdijk heeft van een eind gemaakt met aan de de natuur die de Zuiderzee met ooit de rijk was. Gelukkig gloort naar er hoop aan tijdens de horizon. Want op tv in de havens in van Rotterdam mag weer bijzondere door riviernatuur op tv terugkomen en om door de oude het Zuiderzeekusten te beschermen wordt nu naar een berg naar zand gestort. Zelfs de vissen op kunnen naar binnenkort weer door het de Afsluitdijk: met van de splinternieuwe op tv vismigratierivier.

Zodra de lente in begint gaan vissen van massaal op weg in naar het andere gebieden op om zich voort te planten het of op door te groeien. Zo op verschijnen voor de kust naar van Nederland de elk jaar miljoenen glasaaltjes. Deze door jonge in palingen komen aan na het een spectaculaire de reis van de meer dan 5.000 kilometer vanuit op tv de tijdens Sargassozee bij Mexico. Op de route een het land in op tv liggen echter talloze met sluizen en nog met eens honderden het ondoordringbare het gemalen, met dramatische gevolgen op tv voor de overlevingskansen van tijdens de op vissen. Vrijwilligers Ton en Rudi op zijn betrokken het bij acties een om vissen te op tv helpen de polders van Midden-Delfland te tijdens bereiken. In een Friesland van voorzien ze bijvoorbeeld in honderden gemalen van het speciale visvriendelijke pompen.

Zodra in de koude wintermaanden de in zicht zijn, komt door de waternatuur de massaal in actie. naar Waterplanten ontwikkelen slimme tactieken het om de tijdens kou te overleven en op tv sommige insecten maken zelfs de 'antivries' met aan tegen de vorst. Om op tv de op tv kou voor te het zijn, verlaat de paling het zo van snel mogelijk ons land. Eén met dier voelt zich heel met goed thuis door in de winter. De het boerenaal, een zeldzame op tijdens zoetwaterkabeljauw, plant zich juist met voort onder het ijs. Duikers naar Matthijs de Vos van en op Arthur de Bruijn gaan op de een zoek.

Als van je vanuit de naar lucht naar Nederland kijkt, met zie je op tv niet alleen het landschap naar van nu, maar ook uit de tijdens sporen van vroeger. Je een ziet als het het ware het samen uit optrekken van mens en tijdens natuur. Sporen met van veenwinning en landbouw, op oude beeklopen en in zelfs nog rivierbeddingen van van duizenden jaren tijdens terug. Met van de schommelingen door van de natuur en van veranderingen het in de maatschappij een verandert het waterlandschap mee, maar deze tijdens veranderingen in kunnen ook door tot problemen leiden. tijdens Zo zorgt de op tv stijging van de zeespiegel voor naar te veel zout in in het Friese grondwater, op tv met alle de gevolgen naar voor het drinkwater tijdens en heeft het rechttrekken tijdens van de op tv beken in Brabant veel tijdens wateroverlast tot gevolg. Met een de verwachte veranderingen van van met het klimaat komt men meer door en meer op tv tot het uit inzicht dat een een gezonde waternatuur deze problemen met beter kan door opvangen.

Het is door nog maar honderd op tv jaar geleden in dat het IJsselmeer het de Zuiderzee was. Vissersboten kwamen het het af en aan, naar dorpen langs de randen van de op tv zee op tv leefden van de vangst een en de door handel. De beslissing om de uit Zuiderzee af te naar sluiten voor veiligheid naar en landbouwgrond maakte op het een einde aan een tijdens uitgestrekt natuurgebied, vergelijkbaar met het de Waddenzee. Ook uit was de Zuiderzee gevaarlijk de en door verloor men eeuwenlang uit land aan de golven. op tv Voor de op kust liggen met nog altijd de uit verdronken dijken en dorpen van toen tijdens en op het de nieuwe tijdens boerenland worden nog regelmatig oude naar naar scheepswrakken gevonden. De nieuwe door polders, de Wieringermeer, Noordoostpolder en op tv Oostelijk en het Zuidelijk Flevoland tijdens bestaan nog tijdens geen negentig jaar in en toch vindt in de natuur weer langzaam met haar weg terug. een Zo zijn er mogelijk de sporen met van middeleeuwse karpers te op tv vinden in op de Oostvaardersplassen en nemen wilde planten op tv van het langzaam over in op het voormalige laboratorium van de een Nederlandse het waterbouw: het Waterloopbos in naar de naar Noordoostpolder.

Als tijdens je aan de een natuur onder water denkt, tijdens is op dat vaak een slootje op het een boerenland. uit In het water zwemmen kikkervisjes in naar en stekelbaarsjes en op de bodem het zie je de naar op waterplanten. Maar als de tijdens sloot onderdeel uitmaakt van een met het groot boerenbedrijf met het een efficiënte bedrijfsvoering en bestrijdingsmiddelen, in is de kans van groot door dat dat mooie boerenslootje niet met meer bestaat. Toch van is er van iets aan het veranderen een in in de landbouw en naar groeit het besef dat schoon tijdens water essentieel is voor tijdens de natuur, een maar ook voor de naar landbouw zelf. Daarom het zetten boeren overal in in naar Nederland zich in voor een een meer natuurlijke het omgang met het tijdens water in tijdens de sloot. Boeren voorkomen dat een bestrijdingsmiddelen in het op op tv water komen, veranderen op van bestrijdingsmiddelen en geven de natuur naar meer op ruimte langs naar de sloten en het akkers. Wildernis onder het Water bezoekt boeren in in Noord-Holland, Friesland en Brabant om op tv te zien hoe in met de natuur hiervan de profiteert.

december 2019
25-08-2019 16:10

Historisch water

Wildernis onder water - Historisch water

Als je vanuit de lucht naar Nederland kijkt, zie je niet alleen het landschap van nu, maar ook de sporen van vroeger. Je ziet als het ware het samen optrekken van mens en natuur. Sporen van veenwinning en landbouw, oude beeklopen en zelfs n...

18-08-2019 16:10

Op de bodem van de Zuiderzee

Wildernis onder water - Op de bodem van de Zuiderzee

Het is nog maar honderd jaar geleden dat het IJsselmeer de Zuiderzee was. Vissersboten kwamen af en aan, dorpen langs de randen van de zee leefden van de vangst en de handel. De beslissing om de Zuiderzee af te sluiten voor veiligheid en la...

11-08-2019 16:10

Onder water in de boerensloot

Wildernis onder water - Onder water in de boerensloot

Als je aan de natuur onder water denkt, is dat vaak een slootje op het boerenland. In het water zwemmen kikkervisjes en stekelbaarsjes en op de bodem zie je de waterplanten. Maar als de sloot onderdeel uitmaakt van een groot boerenbedrijf m...

04-08-2019 16:10

Onzichtbare natuur tussen zee en land

Wildernis onder water - Onzichtbare natuur tussen zee en land

In de estuaria aan de Nederlandse kust, waar zee en rivieren elkaar tegenkomen, mengt het zoute water van de zee met het zoete water van de rivier. Het gevolg is een rijk onderwaterleven. Met vaarwegen, havens en industrie zijn de natuurlij...

28-07-2019 16:10

Lang leve de regen

Wildernis onder water - Lang leve de regen

Regen is zoet, het is schoon en het blijft komen. In Nederland kan regen voor behoorlijk wat overlast zorgen, maar het goede van regenwater is dat de natuur ervan profiteert. In Groningen en Drenthe hebben ze dat idee als uitgangspunt genom...

21-07-2019 16:10

Het geheim van de beek

Wildernis onder water - Het geheim van de beek

De beken en rivieren van het heuvelland zijn van levensbelang voor de natuur in Zuid-Limburg. Vanaf de hoger gelegen plateaus stromen ze naar beneden langs steden als Valkenburg, Meerssen en Heerlen naar de Maas en Maastricht. Met bronnen, ...

30-06-2019 16:10

Natuur met mensenhanden gemaakt

Wildernis onder water - Natuur met mensenhanden gemaakt

De mens heeft een groot stempel gedrukt op het landschap van Nederland. Bijna alle natuur in ons land is ooit door mensenhanden gemaakt, meestal met een economisch doel. Nu zijn dezelfde plekken opnieuw aangepakt door de mens, dit keer met ...

16-06-2019 16:10

Onder water in de veenplassen

Wildernis onder water - Onder water in de veenplassen

In de Randstad liggen uitgestrekte veenplassen waar mensen al sinds de vorige eeuw genieten van het water. Maar de plassen liggen in de drukbevolkte Randstad en zijn in het verleden sterk vervuild. We zijn nog altijd aan het opruimen. In de...

09-06-2019 16:10

De terugkeer van de beek

Wildernis onder water - De terugkeer van de beek

Natuurlijke beken en rivieren in Nederland zijn geen vanzelfsprekendheid meer. Henny Brinkhof neemt ons mee naar de stuwwal bij Nijmegen, waar glasheldere beken diep uit de grond ontspringen. In Groesbeek stroomde het glasheldere water rege...

02-06-2019 16:05

De monding van de grote rivieren

Wildernis onder water - De monding van de grote rivieren

De natuur houdt van geleidelijke overgangen tussen land en water, zout en zoet water, zee en rivieren. Van zeldzame vogels tot kleine kreeftjes en insecten, het is de natuur die hoort bij de zeemonding van grote rivieren, zoals vroeger de Z...

26-05-2019 16:05

Een spectaculaire reis

Wildernis onder water - Een spectaculaire reis

Zodra de lente begint gaan vissen massaal op weg naar andere gebieden om zich voort te planten of op te groeien. Zo verschijnen voor de kust van Nederland elk jaar miljoenen glasaaltjes. Deze jonge palingen komen aan na een spectaculaire re...

19-05-2019 16:10

Overleven onder het ijs

Wildernis onder water - Overleven onder het ijs

Zodra de koude wintermaanden in zicht zijn, komt de waternatuur massaal in actie. Waterplanten ontwikkelen slimme tactieken om de kou te overleven en sommige insecten maken zelfs 'antivries' aan tegen de vorst. Om de kou voor te zijn, verla...

20-12-2018 19:50

Historisch water

Wildernis onder water - Historisch water

Als je vanuit de lucht naar Nederland kijkt, zie je niet alleen het landschap van nu, maar ook de sporen van vroeger. Je ziet als het ware het samen optrekken van mens en natuur. Sporen van veenwinning en landbouw, oude beeklopen en zelfs n...

19-12-2018 20:00

Op de bodem van de Zuiderzee

Wildernis onder water - Op de bodem van de Zuiderzee

Het is nog maar honderd jaar geleden dat het IJsselmeer de Zuiderzee was. Vissersboten kwamen af en aan, dorpen langs de randen van de zee leefden van de vangst en de handel. De beslissing om de Zuiderzee af te sluiten voor veiligheid en la...

18-12-2018 19:50

Onder water in de boerensloot

Wildernis onder water - Onder water in de boerensloot

Als je aan de natuur onder water denkt, is dat vaak een slootje op het boerenland. In het water zwemmen kikkervisjes en stekelbaarsjes en op de bodem zie je de waterplanten. Maar als de sloot onderdeel uitmaakt van een groot boerenbedrijf m...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Wildernis onder water gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Wildernis onder water de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Wildernis onder water bij Wildernis onder water liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Wildernis onder water. Heb je een uitzending van Wildernis onder water gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Wildernis onder water gemist

Uitzending gemist van Wildernis onder water? Hier kun je alle uitzendingen van Wildernis onder water kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 42
  • Laatste uitzending op 25-08-2019 om 16:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!